Print
Nov 10
 • Varsity

Tryouts

Friday 10:00 AM - 12:00 PM

Nov 11
 • Varsity

Tryouts

Saturday 12:00 PM - 2:00 PM

Nov 11
 • Varsity

Team Pictures

Saturday 3:00 PM - 4:00 PM

Nov 13
 • Varsity

Practice

Monday 5:00 PM - 7:00 PM

Nov 13

Monday 7:00 PM - 8:15 PM

Nov 14
 • Varsity

Practice

Tuesday 5:15 PM - 7:15 PM

Nov 15
 • Varsity

Practice

Wednesday 6:00 PM - 8:00 PM

Nov 16
 • Varsity

Practice

Thursday 5:00 PM - 7:00 PM

Nov 17
 • Varsity

Practice

Friday 5:00 PM - 6:30 PM

Nov 18
 • Varsity

Practice

Saturday 8:00 AM - 10:00 AM

Nov 20
 • Varsity

Practice

Monday 8:00 AM - 10:00 AM

Nov 21
 • Varsity

Practice

Tuesday 8:00 AM - 10:00 AM

Nov 22

Wednesday 12:00 AM - 11:45 PM

Nov 23

Thursday 12:00 AM - 11:45 PM

Nov 24

Friday 12:00 AM - 11:45 PM

Nov 25
 • Varsity

Practice

Saturday 8:00 AM - 10:00 AM

Nov 27
 • Varsity

Practice

Monday 5:00 PM - 7:00 PM

Nov 28
 • Varsity

Practice

Tuesday 5:00 PM - 7:00 PM

Nov 29
 • Varsity
 • game

@ Fruitland

 • Win
 • 1-0

53-39

0
0
Nov 30
 • Varsity

Practice

Thursday 5:30 PM - 7:30 PM

Dec 01
 • Varsity

Practice

Friday 3:30 PM - 5:30 PM

Dec 02
 • Varsity

Practice

Saturday 8:00 AM - 10:00 AM

Dec 04
 • Varsity

Practice

Monday 5:30 PM - 7:30 PM

Dec 05
 • Varsity

Practice

Tuesday 7:00 PM - 8:45 PM

Dec 06
 • Varsity

Practice

Wednesday 5:30 PM - 7:30 PM

Dec 07
 • Win
 • 2-0

58-43

0
0
Dec 08
 • Win
 • 3-0

60-37

0
0
Dec 09
 • Varsity
 • tournament

@ Teton (Ririe Tournament)

 • Win
 • 4-0

67-52

0
0
Dec 11
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 5:30 PM

Dec 12
 • Varsity
 • game

@ Nampa Christian

 • Win
 • 5-0

61-47

0
0
Dec 13
 • Varsity

Practice

Wednesday 3:30 PM - 5:30 PM

Dec 14
 • Varsity

Practice

Thursday 3:30 PM - 5:00 PM

Dec 15
 • Varsity
 • game

New Plymouth

 • Win
 • 6-0

63-54

0
0
Dec 16
 • Varsity
 • game

@ McCall-Donnelly

 • Loss
 • 6-1

55-48

0
0
Dec 18
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 5:30 PM

Dec 19
 • Varsity
 • game

@ North Star

 • Win
 • 7-1

61-18

0
0
Dec 20

Wednesday 3:30 PM - 5:00 PM

Dec 21
 • Varsity

Christmas Break

Thursday 12:00 AM - 11:45 PM

Dec 22
 • Varsity

Christmas Break

Friday 12:00 AM - 11:45 PM

Dec 23
 • Varsity

Christmas Break

Saturday 12:00 AM - 11:45 PM

Dec 24
 • Varsity

Christmas Break

Sunday 12:00 AM - 11:45 PM

Dec 25
 • Varsity

Christmas Break

Monday 12:00 AM - 11:45 PM

Dec 26
 • Varsity

Christmas Break

Tuesday 12:00 AM - 11:45 PM

Dec 27
 • Varsity

Practice

Wednesday 8:00 AM - 10:00 AM

Dec 28
 • Varsity

Practice

Thursday 8:00 AM - 10:00 AM

Dec 29
 • Varsity
 • game

Fruitland

 • Win
 • 8-1

66-40

0
0
Dec 30
 • Varsity

Practice

Saturday 8:00 AM - 10:00 AM

Jan 01

Monday 12:00 AM - 11:45 PM

Jan 02
 • Varsity

Practice

Tuesday 8:00 AM - 10:00 AM

Jan 03
 • Varsity

Practice

Wednesday 8:00 AM - 10:00 AM

Jan 04
 • Varsity

Practice

Thursday 8:00 AM - 10:00 AM

Jan 05
 • Varsity
 • game

Melba

 • Win
 • 9-1

74-58

0
0
Jan 08
 • Varsity

Practice

Monday 8:00 AM - 10:00 AM

Jan 09
 • Varsity

Practice

Tuesday 5:00 PM - 7:00 PM

Jan 10
 • Varsity

Practice

Wednesday 5:00 PM - 6:30 PM

Jan 11
 • Varsity
 • game

Compass Honors

 • Win
 • 10-1

58-25

0
0
Jan 12
 • Varsity

Practice

Friday 5:30 PM - 7:00 PM

Jan 15
 • Varsity

Practice

Monday 8:00 AM - 10:00 AM

Jan 16
 • Varsity
 • game

@ The Ambrose School

 • Win
 • 11-1

58-55

0
0
Jan 17
 • Varsity

Practice

Wednesday 6:30 PM - 8:15 PM

Jan 18
 • Varsity

Practice

Thursday 6:30 PM - 8:15 PM

Jan 19
 • Varsity
 • game

Nampa Christian

 • Win
 • 12-1

55-44

0
0
Jan 22
 • Varsity
 • game

Marsing

 • Win
 • 13-1

53-31

0
0
Jan 23
 • Varsity

Practice

Tuesday 5:00 PM - 7:00 PM

Jan 24
 • Varsity
 • game

@ New Plymouth

 • Win
 • 14-1

52-48

0
0
Jan 25
 • Varsity

Practice

Thursday 5:30 PM - 7:30 PM

Jan 26
 • Varsity

Practice

Friday 5:00 PM - 6:30 PM

Jan 27

Saturday 4:00 PM - 6:00 PM

Jan 27
 • Varsity
 • game

North Star

 • Win
 • 15-1

65-28

0
0
Jan 29
 • Varsity

Practice

Monday 6:30 PM - 8:30 PM

Jan 30
 • Varsity

Practice

Tuesday 6:30 PM - 8:30 PM

Jan 31
 • Varsity
 • game

@ Melba

 • Win
 • 16-1

51-45

0
0
Feb 01
 • Varsity

Practice

Thursday 5:30 PM - 7:30 PM

Feb 02
 • Varsity
 • game

@ Compass Honors

 • Win
 • 17-1

79-47

0
0
Feb 05
 • Varsity
 • game

@ Marsing

 • Win
 • 18-1

56-45

0
0
Feb 06
 • Varsity

Practice

Tuesday 5:15 PM - 7:15 PM

Feb 07
 • Varsity
 • game

The Ambrose School

 • Win
 • 19-1

46-43

0
0
Feb 08
 • Varsity

Practice

Thursday 5:15 PM - 7:15 PM

Feb 12
 • Win
 • 20-1

86-32

0
0
Feb 14
 • Loss
 • 20-2

51-40

0
0
Feb 17
 • Varsity
 • tournament

District Tournament

 • Win
 • 21-2

66-38

0
0
Feb 21
 • Varsity
 • tournament

Melba District Tournament

 • Win
 • 22-2

60-48

0
0
Feb 24
 • Varsity
 • tournament

Orofino (State Play in Game)

 • Win
 • 23-2

83-42

0
0
Feb 29
 • Varsity
 • playoff

St. Maries

 • Win
 • 24-2

56-35

0
0
Mar 01
 • Varsity
 • playoff

West Side

 • Win
 • 25-2

56-33

0
0
Mar 02
 • Varsity
 • playoff

State Championship

 • Loss
 • 25-3

46-43

0
0